وقتی که دور از همگان
بخواهی خواب عزیزت را برای آینه و آب تعبیر کنی
معلوم است که سکوت علامت آرامش نیست
آسود باش
حالم خوبه فقط در حیرتم

دسته ها : شعر
پنج شنبه هفتم 6 1387
X